Kết quả đấu giá bất động sản nhà ở tại các thành phố lớn Úc ngày 07/10/17

Kết quả đấu giá bất động sản nhà ở tại các thành phố lớn Úc ngày 07/10/17

Bất động sản Melbourne, VIC

Tỷ lệ thành công: 74%
Giá trung bình: $750,000 AUD
 

Bất động sản Sydney, NSW

Tỷ lệ thành công: 69%
Giá trung bình: $1,150,000 AUD
 

Bất động sản Brisbane, QLD

Tỷ lệ thành công: 53%
Giá trung bình: $743.100 AUD
 

Bất động sản Adelaide, SA

Tỷ lệ thành công: 66%
Giá trung bình: $631,000
 

Bất động sản Canberra, ACT

Tỷ lệ thành công: 65%
Giá trung bình: $682.000 AUD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *